قاتل «ناهض حتر» اخیرا از عربستان به اردن سفر کرده بود