کشاورز: همه می‌خواهیم فینالیست شویم / علت چیپ‌زدن به برزیل تا پرت‌کردن فالکائو به هوا