نماینده مردم رشت: دغدغه رهبری برای تکرار نشدن خاطرات تلخ سال ۸۸ است