بیمارستان‌سازی به یک صنعت پررونق تبدیل خواهد شد

معاون درمان وزیر بهداشت در آستانه گشایش دومین نمایشگاه بیمارستان‌سازی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستانی، گفت: با توجه به کمبود و نیاز کشور در این حوزه، بیمارستان‌سازی می‌تواند در آینده به یک صنعت پر رونق در کشور تبدیل شود.