رئیس مجلس سوریه: ایران نبود، قادر به مقاومت نبودیم