مدافع پاری‌سن‌ژرمن به ۲ ماه زندان محکوم شد

مدافع ساحل عاجی قهرمان لوشامپیونه فرانسه به دو ماه زندان محکوم شد.