رانتهای دولتی حذف شود بسیاری از مشکلات رفع می‌شود

فاضلی تاکید کرد: در مسائل اقتصادی در صورتی که محوریت از دولت به بخش خصوصی منتقل شود و رانتهای دولتی حذف شود بسیاری از مشکلات نیز رفع می‌شود.