چند نکته درباره اعترافات دیرهنگام «خالد مشعل» پیرامون اشتباهات حماس