حکم زندان برای مدافع پاری سن ژرمن

سرژ اوریر، مدافع پاری سن ژرمن به دو ماه حبس تعلیقی به خاطر حمله به یک پلیس محکوم شد.