بخش I.C.U بیمارستان ساسان توسط رئیس بنیاد شهید افتتاح شد