ادامه نوسانات بهای نفت در آستانه نشست غیررسمی اعضای اوپک