سخنگوی وزارت خارجه ترور نویسنده ضدصهیونیستی و ضدوهابی را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه با محکوم کرد ترور «ناهض حتر» نویسنده و فعال سیاسی اردنی گفت: مسئولیت این ترور متوجه کسانی است که تحمل قلم و اندیشه این نویسنده ضدصهیونیستی و ضدوهابی را نداشتند.