سخنگوی وزارت خارجه ترور نویسنده ضدصهیونیستی و ضدوهابی را محکوم کرد