ایران در ماه سپتامبر ۳۸ تن آب سنگین به روسیه تحویل داد

رئیس شرکت روس اتم روسیه در شصتمین اجلاس عمومی آژانش بین المللی انرژی تأکید کرد ایران در ماه سپتامبر ۳۸ تن آب سنگین به روسیه تحویل داده است.