«آستانه» میزبان نشست سازمان کنفرانس اسلامی با موضوع علم و تکنولوژی