برای اعلام آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا دستوری نداشتیم