دفاع مقدس مظهر تجلی ظرفیت های مکتب اسلام است

سردار جزایری گفت: دفاع مقدس، مجموعه درهم تنیده ای از عظمت ملت بزرگ ایران در سایه رهبری ولایی و آموزه های اسلام ناب در مقابله با هجمه های نظامی طیفی از دشمنان شرقی و غربی و منطقه ای است.۱۴:۳۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر