اعتصاب کارکنان شرکت هیوندای کره جنوبی

دهها هزار نفر از کارگران شرکت خودروسازی هیوندای موتور کره جنوبی اعتصاب کردند.۱۴:۳۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر