قدرت مطلق سپرده های بانکی جهان کیست؟

در شرایطی که اقتصاد جهان دچار رکود شده و بحران های مالی بانک های دنیا از جمله در آسیا و کشورهای غربی را به چالش انداخته، آمارها حاکی است که چین از لحاظ سپرده های بانکی یکی از قدرت های مطلق جهان به حساب می آید.