تیراندازی در بلژیک یک کشته برجا گذاشت/ ابهام پلیس در خصوص ماهیت تیراندازی