در مصاحبه با مارکا/ ژابی: دوست دارم برای سیمئونه بازی کنم