درمان رایگان بازنشستگان در بهترین بیمارستان‌های دولتی و خصوصی/ تکریم بازنشستگان مهمترین ماموریت