نشست هیات مدیره پرسپولیس برگزار نشد

در حالی که قرار بود امروز جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس برگزار شود این جلسه برگزار نشد.