ایران ترور نویسنده ضدصهیونیستی و ضدوهابی را محکوم کرد

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران ترور نویسنده ضدصهیونیستی و ضدوهابی را محکوم کرد.