ایران ترور نویسنده ضدصهیونیستی و ضدوهابی را محکوم کرد