در یک سکانس از تابلوی عصر عاشورای فرشچیان وام گرفتم