اعتماد آمریکایی‌ها به ترامپ در اقتصاد و تروریسم، بیشتر از کلینتون است