دی بوئر: تعویض کوندوگبیا هشدار به تمام بازیکنان بود