در سوگ دانش‌آموزی که جای خالی‌اش را از امروز مادرش پر می‌کند

از کوچ ابدی «ستایش» حدود شش ماه می‌گذرد اما آتشی که به جان خانواده این کودک افتاده چنان حرارتی دارد که نمی‌شود به ایشان نزدیک شد، پای سخنانشان نشست و از درد نسوخت. آتشی که مادر ستایش راهی بسیار خوب برای کاستن از حرارتش یافته و قصد دارد به کمک این راه، یاد دخترش را […]