دبیرکل موتلفه: احمدی نژاد قابل پیش بینی نیست و کاری به او ندارم

تاکید رهبری بر جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه بسیار ضروری و مهم است.