دبیرکل موتلفه: احمدی نژاد قابل پیش بینی نیست و کاری به او ندارم