اجرای ویژه برنامه بصیرت عاشورایی در ۲۶ بقعه متبرکه ناحیه دو اصفهان