برپایی اولین نشست دوره جدید روسای مناطق شورای جهانی صنایع دستی در مهمانسرای عباسی