برنامه جدی فیفا برای مبارزه با نژادپرستی

فاطما سامورا، دبیر کل فیفا به حمایت از برنامه های فیفا برای مبارزه با نژادپرستی پرداخت و گفت که اقدامات جدی در این رابطه از سوی فیفا اجرا خواهد شد.