رئیس عقیدتی سیاسی ارتش: سربازان، التماس می کنند که به سوریه اعزام شوند