ولایتی: ایران، سوریه و روسیه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند

تروریست خوب و بد نداریم، لذا آنها هرجایی که باشند به کشتار انسان‌ها اقدام کرده و شهرها را ویران می‌کنند و اکنون هم زندگی مردم سوریه را بدون هیچ علت قانونی دچار مشکل کرده‌اند.