ولایتی: ایران، سوریه و روسیه ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند