فیلم و صوت بخشی از خاطرات محسن رضایی، شهید صیاد شیرازی و رحیم صفوی از دوران دفاع مقدس