آیفون ۱.۷۵ میلیارد تومانی مُنَقّش به الماس سیاه را ببینید