دیدار با سید حسن نصرالله معنای متفاوتی دارد و در این مرحله ضروری، مهم و مفید است