سیستمی که انسان را به مریخ خواهد برد برای اولین بار تست شد