وقتی شاخص های بین المللی نقشه راه می شود/تعیین نابرابری جنسیتی با ترازوی سازمان ملل

سال گذشته در چنین روزی و با پایان یافتن مهلت اجرای سند توسعه هزاره، سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ در سازمان ملل به تصویب رسید.