پیام علمای بحرین به تحصن‌کنندگان مقابل منزل شیخ عیسی قاسم