عدم رعایت حقوق مولف، آفت فضاهای علمی

رییس دانشگاه امام صادق گفت: استفاده از امکانات الکترونیکی جدید فرصت خوبی برای حفظ حقوق مولفان و تولید علم است.