امحاء ۳ تن میوه قاچاق در یزد

ضبط و معدوم‌سازی مناسب این محموله با همکاری سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان انجام شد.