دروازه بان دینامو: بوفون بهترین تاریخ است

دروزاه بان جوان دینامو زاگرب در آستانه بازی تیمش مقابل یووه از دورازه بان تورینی ها تمجید کرده است.