همه با هم برای امنیت، مشارکت و نظم در امنیت گام بر می داریم