برخی اظهارات مبنی بر عدم نیاز به توان دفاعی نادرست و مردود است