روسیه اعزام نیروی خارجی به لیبی را محکوم کرد

معاون وزیر خارجه روسیه اعزام نیروی ویژه به لیبی از سوی برخی کشورهای غربی را به شدت محکوم کرد.