فعالیت گروه‌های اپوزیسیون قرقیز در غیاب «آتامبایف» افزایش یافته است

کارشناس مسائل سیاسی قرقیز گفت: تعدادی از گروه‌های اپوزسیون در غیاب رئیس جمهور، درصدد بی‌ثباتی قرقیزستان هستند.